zaterdag 15 augustus 2015

Verleende vergunning Bergwegstation

Verleende vergunning bergweg 335 verbouw stationsgebouw

04 augustus 2015

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
Bergweg 335, 3037EP, verbouwen van het stationsgebouw (datum besluit 30-07-2015, dossiernummer OMV.15.05.00037).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningenBelanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.
U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.